CARLINE DIESEL ADITIV WINTER nová receptura

Popis:

Diesel Aditiv Winter je urcený jako prísada do naftových paliv, lehkých topných oleju event. jiných stredních ropných destilátu. Diesel Aditiv Winter se aplikuje celorocne, dukladne promíchaný s motorovou naftou nebo topným olejem v nádrži, popr. se pridává prímo do palivové nádrže pri tankování. Pusobení Diesel Aditiv Winter je závislé na kvalite a stupni predchozí aditivace nafty. Minimální trvanlivost je 24 mesícu od data plnení, který je vyznacen na obalu.

Normy a specifikace:

DIESEL ADITIV WINTER vyhovuje EU nařízení 1907/2006 (REACH).

Použití:

Ředění 1:1000. Diesel Aditiv Winter se přidává přímo do palivové nádrže při tankování dieselových paliv nebo do skladovací nádrže při plnění dieselového paliva.

Bezpečnostní text:

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H351: Podezření na vyvolání rakoviny. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

CarLine

Upozornění: