CARLINE DIESEL ADITIV WINTER nová receptura

Popis:

Diesel Aditiv Winter je určený jako přísada do naftových paliv, lehkých topných olejů event. jiných středních ropných destilátů. Diesel Aditiv Winter se aplikuje celoročně, důkladně promíchaný s motorovou naftou nebo topným olejem v nádrži, popř. se přidává přímo do palivové nádrže při tankování. Působení Diesel Aditiv Winter je závislé na kvalitě a stupni předchozí aditivace nafty.

Normy a specifikace:

DIESEL ADITIV WINTER vyhovuje EU nařízení 1907/2006 (REACH).

Použití:

Diesel Aditiv Winter se přidává přímo do palivové nádrže při tankování dieselových paliv nebo do skladovací nádrže při plnění dieselového paliva. Ve všech případech musí být teplota dieselového paliva vyšší alespoň o 10 °C než bod zákalu „Cloud Point“ Dávkování musí být upraveno v závislosti na vlastnostech středního ropného destilátu a na požadavku dosažení kvality. Doporučené dávkování u dieselových paliv: 1 : 1000 Minimální doba použitelnosti je 2 roky od data výroby.

Bezpečnostní text:

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

CarLine