DIESEL ADITIV WINTER NOVÁ RECEPTURA

Popis:

Diesel Aditiv Winter je určený jako přísada do naftových paliv, lehkých topných olejů event. jiných středních ropných destilátů. Diesel Aditiv Winter se aplikuje celoročně, důkladně promíchaný s motorovou naftou nebo topným olejem v nádrži, popř. se přidává přímo do palivové nádrže při tankování. Působení Diesel Aditiv Winter je závislé na kvalitě a stupni předchozí aditivace nafty.

Normy a specifikace:

DIESEL ADITIV WINTER vyhovuje EU nařízení 1907/2006 (REACH).

Použití:

Diesel Aditiv Winter se přidává přímo do palivové nádrže při tankování dieselových paliv nebo do skladovací nádrže při plnění dieselového paliva. Dávkování pro diesel: 1:1000. Diesel Aditiv Winter musí být skladován a manipulován v původních, uzavřených obalech, v souladu s platnou legislativou pro skladování hořlavých kapalin a při teplotách mezi 0°C a 55°C. Krátká expozice nad 55°C nezpůsobí změnu výkonnosti výrobku. Po delším skladování v nižších teplotách je nutné produkt prohřát, aby byl rehomogenizován před použitím.

Bezpečnostní text:

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

CarLine