DECOSOLAR E

Popis:

Decosolar E se používá do uzavřených solárních systémů v příslušném ředění vodou. Chrání solární systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při ředění do 1:2, tj. cca na -15 °C.

Použití:

Při použití v systémech s nuceným oběhem je nutno se řídit pokyny jejich výrobce. Spoje musí být dokonale provedeny, neboť Decosolar E obsahuje inhibitory koroze, zamezující tvorbě rzi. Případné netěsnosti se tedy nemohou samovolně utěsnit vznikajícími korozními zplodinami, jak se tomu děje u systému naplněného pouze vodou. Těsnění spojů musí být odolná působení glykolů. Životnost inhibitorů koroze je u vodou zředěného Decosolaru E po naplnění do solárního systému 2-3 roky, případně i více - závisí na konstrukci systému a jeho stavu. Odpar vody ze systému se doplňuje cca 1xročně; po doplnění doporučujeme zkontrolovat bod tuhnutí náplně. Kapalinu pro náplň systému lze připravit naředěním Decosolaru E demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutí.

Bezpečnostní text:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Značka:

LubLine

Tabulka ředění:

DECOSOLAR E Destilovaná voda Bod tuhnutí (°C)
1 : 3 -12
1 : 2 -18
2 : 3 -28
1 : 1 -38