MOTOROVÁ NAFTA

Popis:

Motorové palivo pro vznětové motory.

Bezpečnostní text:

H226: Hořlavá kapalina a páry. H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H332: Zdraví škodlivý při vdechování. H351: Podezření na vyvolání rakoviny. H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H315: Dráždí kůži.

Značka:

ČEPRO, a.s.

Upozornění: