Clean Aqua K-Fe

Použití:

Odmašťování oceli, litiny, pryže a plastických hmot. Chraňte před mrazem, skladovatelnot od +10°C do +30°C v původních, dokonale uzavřených obalech. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní text:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Značka:

CleanLine