KONKOR 500

Popis:

Asfaltový protikorozní lak KONKOR 500 je roztok oxidovaného asfaltu ve vhodném arganickém rozpouštědle s přídavkem protikorozní přísady. Obsahuje protikorozní přísadu, proto se využívá jako protikorozní nátěr kovových předmětů a konstrukci pro vnější použiti. Nevhodný pro nátěry materiálů z ušlechtilých kovů (měď, hliník, pozink aj.).

Použití:

Zpracování: asfaltový lak se zpracovává za studena. Pro aplikaci se používá štětec nebo pokrývačský kartáč. Možný je i nástřik nebo máčeni. Před použitím je důležité obsah důkladně promíchat. Spotřeba je závislá na způsobu aplikace: 0,3 – 0,5 kg/m2. Balení a skladování: dodává se v 4 kg a 9 kg kanystrech, 160 kg (200 l) sudech, železničních cisternách a autocisternách odběratele. Skladuje se v uzavřených obalech v krytých prostorách. Obaly s laky nesmi byt vystaveny zvýšeným teplotám nebo přímému slunečnímu zářeni. Během skladování se připouští zhoustnuti laku až o 50 %. Výrobek lze ředit lakovým benzinem.

Bezpečnostní text:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (Centrální nervový systém). H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Paramo