REFLEXOL

Popis:

Asfaltový reflexní lak REFLEXOL je roztok asfaltu v organickém rozpouštědle,obsahuje hliníkový pigment.

Použití:

Pro vrchní nátěry asfaltových i plechových střech a pro venkovní ocelové konstrukce již ošetřené asfaltovými nátěry,nádrže,plechové střechy.Dále se používá jako ochranný nátěr na dřevo.

Bezpečnostní text:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (Centrální nervový systém). H412 Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Jiná značka