RENOLAK ALN

Popis:

Slouží pro vytváření hydroizolačních vrstev tam, kde použití asfaltových pásů je obtížné pro velkou členitost podkladu, na ochranné nátěry betonových rour, ocelových konstrukcí i rour.

Použití:

Tento lak, vyznačující se vysokým podílem asfaltu, je nejvhodnější pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot. Renolak ALN slouží jako optimální ochrana proti vodě v případě betonových a kovových materiálů ukládaných hluboko do země.

Bezpečnostní text:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Paramo