DECOTHERM E40

Popis:

Decotherm® E je zelená kvapalina bez zápachu, miešateľná s vodou v každom pomere. Decotherm® sa používa do vykurovacích systémov v príslušnom riedení s vodou. Chráni vykurovacie systémy pred poškodením mrazom a pred koróznymi účinkami vody pri riedení do 1:2. t.j. cca na -15°C. Pri použití v systémoch s núteným obehom je nutné sa riadiť pokynmi ich výrobcov. Spoje musia byť dokonale prevedené keďže Decotherm E obsahuje inhibítory korózie zamedzujúcej tvorbu hrdze. Prípadné netesnosti sa teda nemôžu samovoľne utesniť vznikajúcimi koróznymi splodinami ako sa to deje v prípade systémov naplnených len vodou. Tesnenia spojov musia byť odolné voči pôsobeniu glykolov. Životnosť inhibítorov korózie je u vodou zriedeného Decothermu po naplnení do vykurovacieho systému cca 3-5 rokov, prípadne aj dlhšie - závisí na konštrukcii systému a jeho stavu. Odpar vody zo systému sa doplňuje pred každou zimnou sezónou. Po doplnení odporúčame skontrolovať bod tuhnutia náplne.

Použitie:

Kvapalina je nariedená na bod tuhnutia -40°C, ďalej sa neriedi.

Bezpečnostné text:

H302 Škodlivý po požití. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov při dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Značka:

LubLine

K stiahnutiu: