DIESEL ADITIV WINTER NOVÁ RECEPTURA

Popis:

Diesel aditív Winter je určený ako prísada do naftových palív, ľahkých vykurovacích olejov prípadne iných stredných ropných destilátov. Diesel Aditiv Winter sa aplikuje celoročne, dôkladne premiešaný s motorovou naftou alebo vykurovacím olejom v nádrži, prípadne sa pridáva priamo do palivovej nádrže pri tankovaní. Pôsobenie Diesel Aditiv Winter je závislé na kvalite a stupni predchádzajúcej aditivácii nafty.

Normy a špecifikácie:

DIESEL ADITIV WINTER vyhovuje EU nařízení 1907/2006 (REACH).

Použitie:

Diesel Aditiv Winter sa pridáva priamo do palivovej nádrže pri tankovaní dieselových palív alebo do skladovacej nádrže pri plnení dieselového paliva. Dávkovanie pre diesel: 1: 1000. Diesel Aditiv Winter musí byť skladovaný a manipulovaný v pôvodných, uzatvorených obaloch, v súlade s platnou legislatívou pre skladovanie horľavých kvapalín a pri teplotách medzi 0 ° C a 55 ° C. Krátka expozícia nad 55 ° C nespôsobí zmenu výkonnosti výrobku. Po dlhšom skladovaní pri nižších teplotách je nutné produkt zohriať, aby bol rehomogenizovaný pred použitím.

Bezpečnostné text:

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Značka:

CarLine