CARLINE Antifreeze G13

Popis:

CARLINE ANTIFREEZE G13 je výkonná chladiaca kvapalina pre najmodernejšie motory osobných a nákladných automobilov. Zabezpečuje dlhodobú ochranu chladiaceho systému proti korózii. Je voľne miešateľná s kvapalinami typu G12, , G12+,G12++.

Normy a špecifikácie:

VW TL 774J

Použitie:

CARLINE ANTIFREEZE G13 sa riedi demineralizovanou vodou a používa sa pre uzavreté chladiace systémy benzínových, dieselových či plynových motorov. Kvapalina vďaka svojmu zloženiu zaručuje dlhodobú antikoróznu ochranu všetkých kovových súčastí chladiaceho systému vozidla. Jej výmenný interval je 5 rokov, alebo podľa odporúčania výrobcu vozidla (viď servisný manuál). Spotrebujte do 60 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnostné text:

H302 Škodlivý po požití. H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Značka:

CarLine

Tabulka ředění:

CARLINE Antifreeze G13 Destilovaná voda Bod tuhnutia (°C)
1 : 2 -18
1 : 1 -37