Dezinfekční přípravek na ruce

Popis:

Profesionálne, neprofesionálne a priemyselné použitie. Pred použitím si prečítajte priložený návod. Typ prípravku 1. Osobná hygiena. Je biocídny prostriedok schválený MZ ČR pod číslom MZDRX019UE5N. Oznámené: Zoznam biocídnych výrobkov oznámených podľa § 14 zákona C.324 / 2016 Zb. Oznamovateľ: OMA CZ, a.s., Stráž pod Ralskem, 47127, Borová 103, IČ 25406761. Skladovateľnosť: 6 mesiacov pri skladovaní za bežných teplôt.

Použitie:

Prípravku použite dostatočné množstvo (2x3 ml), aby pokryl celú plochu. Naneste na dlane a rozotrite po celých rukách a zápästiach; zvláštnu pozornosť venujte pokožke okolo nechtov a záhybom v koži. Dobre vtierajte, kým nie je koža suchá. Tento postup by mal trvať približne 1 minútu. Použitie maximálne 10 krát denne. Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy (pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.), alebo v prípade pochybností kontaktujte lekára. Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o použitom prípravku, poskytnite mu informácie zo štítku a o poskytnutej prvej pomoci. Pri zasiahnutí očí: Vyplachujte aspoň 15 minút veľkým množstvom vody; poraďte sa s lekárom. Pri požití: Nevyvolávajte zvracanie. Podávajte veľké množstvo vody na pitie. Vyhľadajte lekárske ošetrenie. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie pokožky. Nevhodné pre deti do 3 rokov veku.

Bezpečnostné text:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Značka:

CarLine