Sledování stavu a kvality obráběných kapalin

Péče o obráběcí kapaliny

Při zpracování kovů obráběním jsou nezbytné prostředky s mazacím a chladicím účinkem. Na jejich vlastnostech závisí kvalita obrobků, rozměrová přesnost, životnost nástrojů, energetická a ekonomická náročnost procesu apod. Obráběcí kapaliny je možné v základě rozdělit jako:

  • nemísitelné s vodou a
  • mísitelné s vodou – tvořící emulzi.

Pro větší spokojenost s provozem a snadnější údržbou námi dodávaných produktů obráběcích kapalin mísitelných s vodou uvádíme standardní postupy jak dosáhnout požadovaných užitných vlastností.

1. Důkladné vyčištění chladícího systému

Základní podmínkou pro optimální funkci obráběcích kapalin a zejména jejich životnost je důkladné vyčištění celého chladícího systému i v nepřístupných místech. U systémů nepřetržitě využívaných čištění spočívá ve snížení stávající emulze na technologické minimum, aplikace systémového čističe v koncentraci 0,75 – 1,5 % dle znečištění systému, cirkulace v systému (zajištěná běžným provozem stroje) po dobu minimálně 24 hodin. Vypuštění celého systému a mechanické dočištění včetně těžko přístupných míst.

2. U málo využívaných a nových strojů čištění

spočívá ve vypuštění staré emulze, naplnění chladícího systému takovým množstvím vody, aby byla zajištěna cirkulace v systému a aplikace systémového čističe v koncentraci 0,75 – 1,5 % dle znečištění systému, cirkulace zajištěna mimo provoz stroje minimálně 8 hodin tak, aby obíhající kapalina pokud možno oplachovala funkční části stroje, které přicházejí s obráběcí kapalinou během provozu do přímého styku. Vypuštění celého systému a mechanické dočištění včetně těžko přístupných míst. V případě použití dostupných detergentů při mechanickém dočišťování stroje (jar, prací prášky a pod.) je vhodné použití nepěnivých prostředků. Detergent smíchat s vodou, změřit výsledné pH směsi a přidáním sody dosáhnout výsledného pH 9-10. Touto směsí následně oplachujeme očišťované součástky.Pozor směs může vysušovat pokožku rukou při styku s ní.

3. Správné nasazení a příprava obráběcí kapaliny

Používat kvalitní a správně skladovaný výrobek, vhodnou nejlépe pitnou vodu o tvrdosti 6-12 °N, obráběcí kapalinu mísit pomocí směšovače nebo za intenzivního míchání, kdy bezpodmínečně přiléváme zvolený koncentrát do vody, ne opačně, (vztahuje se zejména na obráběcí kapaliny z vyšším obsahem minerální složky- mléčné kapaliny), teplota vody maximálně 30 °C , obráběcí kapaliny nasazovat do předem zrevidovaného chladícího systému.

Pokud možno systematické sledování obráběcí kapaliny během požadovaného emulzního období (sledované parametry).

Měření koncentrace během provozu min 3 % broušení max. 10 % ostatní operace s definovatelnou geometrií břitu (pozor - odparem vody při obrábění koncentrace roste). Měření hodnoty pH, hodnota by neměla klesnout pod pH 8 a neměla by výrazně přesahovat hodnotu pH 9.3. (refraktometr-idikatorové papírky) Obsah dusitanů NO3, indikátorové papírky, hodnota by neměla přesáhnout 20 mg na kg. obráběcí kapaliny. Hodnota tvrdosti obráběcí kapaliny °N, hodnota by neměla překročit 25 °N. Koncentrace mikroorganismů provádí se pomocí sterilních suchých destiček s živnou půdou(slides), které umožňují stanovit bakterie, plísně a houby současně. (Provádí se pouze u velkých systémů nebo při trvalých problémech s vysokou koncentrací mikroorganismů.)

4. Ošetřování obráběcích kapalin během provozu

Přesto že moderní obráběcí kapaliny jsou opatřeny stabilním konzervačním prostředkem, nemůžeme v některých případech vyloučit mikrobiální napadení emulze. V případě, že koncentrace mikroorganismů stoupne na hodnotu 106 a více, při současném poklesu pH je nutné provést zásah nárazovou kurativní dávkou konzervačního prostředku, v případě možnosti zvýšit pH obráběcí kapaliny pomocí sody. U některých vysoce namáhaných chladících systémů, zejména u obráběcích kapalin s vyšším obsahem minerálního oleje, je vhodné preventivně aplikovat do obráběcí kapaliny vždy po 3 týdnech až 4 týdnech konzervační prostředek-biocid a v případě možnosti zvyšovat pH obráběcí kapaliny pomocí sody. Je vhodné udržovat pH v rozmezí 8-9. Při poklesu pH pod tuto hranici je možno kapalinu ošetřit dávkou sody dle níže uvedené tabulky nebo ošetření biocidním přípravkem. Při výrazném poklesu pH pod tuto hranici již hrozí přemnožení mikroorganismů a následná degradace obráběcí kapaliny. Pozor: nedoporučujeme zvyšovat pH nad úroveň 9,3 hrozí dermatologické problémy pracovníků obsluhy stroje. Při odstávkách stroje je vhodné zajistit alespoň krátkodobě cirkulaci kapaliny ve stroji, nebo alespoň její promísení v nádrži (Promísení, provzdušnění apod.). Při znečištění kapaliny jinými oleji (únik ze stroje,konzervační prostředky apod.) doporučujeme tyto sbírat z povrchu kapaliny a zajistit tak přístup vzduchu ke kapalině a tím omezovat tvorbu mikroorganismů.

5. Pěnění obráběcích kapalin

Obráběcí kapaliny jsou většinou opatřeny výkonným odpěňovačem, který zajišťuje minimální pěnění obráběcích kapalin i v případě používání vysokotlakých chladících systémů, může se ale někdy stát, že k pěnění dojde vlivem poruch dávkovacích čerpadel a tehdy, kdy se obráběcí kapaliny připravují z příliš měkké vody. Okamžitého výsledku likvidace pěny je možno dosáhnou aplikací výkonného odpěňovače.

Naše společnost poskytuje svým zákazníkům kompletní servis obráběcích kapalin, který zahrnuje:

  • Dodávky
  • Vyčištění stroje a systému
  • Plnění systému
  • Sledování kvality obráběcí kapaliny
  • Doaditivace
  • Likvidace původní náplně.